dot dot
bulletบรรยากาศรอบอพาร์ทเมนท์
สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค

รายการ

ราคา

ค่าน้ำ

18 บาทต่อหน่วย

ค่าไฟ

6 บาทต่อหน่วย

ค่าโทรศัพท์ในพื้นที่

ค่าบริการ 5 บาทต่อครั้ง

ค่าโทรศัพท์นอกพื้นที่ (โทรทางไกลและต่างประเทศ) และโทรมือถือ ค่าใช้บริการ 10 บาท+ราคาคิดตามจริงจาก ทศท.+vat7%

พร้อมที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซด์Copyright © 2010 All Rights Reserved.